Sunday, December 18, 2016

Verrazano Narrows Bridge

A photo posted by Vasiliy S. Znamenskiy (@znamenski) on